Completed Ph.D. Theses

StudentSupervisorTitle of the Thesis (Turkish)Title of the Thesis (English)Date of Completion
Pınar KocabaşProf. Dr. Tunçer Özdamar23.03.2017
Furkan SoysalProf. Dr. Burhanettin ÇiçekKütle Aktarım Kısıtlamalarının Karbon Nanotüp Oluşumuna Etkisinin İncelenmesiInvestigation of Mass Transfer Limitation Effects on the Carbon Nanotube Formation17.02.2017
Zeynep Yılmazer HititProf. Dr. Bülent AkayKarışım Kültür Kullanılarak Karanlık Fermantasyon Yöntemiyle Biyohidrojen ÜretimiBiohydrogen Production Via Dark Fermentation Method by Using Mixed Culture18.08.2016
Ayşe TaşkınProf. Dr. Zehra ZeybekEvsel atık suların kimyasal çöktürme ve elektrokoagülasyon arıtımında parçacık sürüsü temelli modelleme ve kontrol yaklaşımıManicipulate waste water treatment by chemical coagulation and electro coagulation using particle swarm optimization based modelling and control approach14.07.2016
Şule CamcıoğluProf. Dr. Hale HapoğluKağıt endüstrisi atık sularının elektrokimyasal yöntemle arıtılmasıPaper industry wastwater treatment by means of electrochemical method17.03.2016
İffet Işıl Gürten İnalProf. Dr. Zeki AktaşBiyokütle temelli aktif karbonların elektrokimyasal çift tabaka kapasitörlerde elektrot malzemesi olarak kullanımıUse of biomass based activated carbons as electrode materials in electrochemical duble-layer capasitors28.01.2016
İsmail BayramProf. Dr. Zehra Zeybek03.12.2015
Ceren Atila DinçerProf. Dr. Nuray YıldızSüperkritik akışkan ortamında Fe3O4@PLGA çekirdek/kabuk nanotaneciklerinin sentezi ve karakterizasyonuSynthesis and characterization of Fe3O4@PLGA core/shell nanoparticles in supercritical fluids15.10.2015
Aslı SoyerProf. Dr. Emine BayraktarSekonder alkollerin lipaz katalizli kinetik rezolüsyonuLipase catalyzed kinetic resolution of secondary alcohols27.08.2015
Yavuz GökçeProf. Dr. Zeki AktaşBiyokütle temelli aktif karbonların yüzey modifikasyonu ve karakterizasyonuSurface modification and characterization of biomass based activated carbons03.11.2014
Eda GözDoç. Dr. Ayşe KarakeçiliBüyüme faktörlerini sıralı salan kitosan doku iskelelerinin üretimi ve kemik doku mühendisliği uygulamalarıPreparation of chitosan scaffolds with sequential delivery of growth factors for bone tissue engineering applications28.08.2014
Hilal Çelik KazıcıProf. Dr. Ülkü MehmetoğluKetonların bitki hücreleri biyokatalizörlüğünde indirgenmesi ile enantiyometrik saflıkta kiral madde üretimiProduction of enantiomerically pure chira molecules via biocatalytic reduction of ketones using plant cells13.05.2014
Barış ŞimşekHazır betonun optimal karışım oranlarının belirlenmesi için bir çok yanıtlı modelleme ve eniyileme uygulaması: TOPSIS tabanlı Taguchi yaklaşımı ile cevap yüzey yöntemiA multi-response optimization and modelling application for determining optimal mix proportions of readyy-mixed concrete: Response Surface Methodology (RSM) with a TOPSIS based Taguchi Approach.25.04.2014
Adnan AldemirProf. Dr. Mustafa AlpbazBir Proses Kontrol Simülatöründe Enerjinin Etkin Kullanımı ile Kablosuz Sıcaklık KontroluIn a Process Control Simulator Wireless Temperature Control by Utilizing Effective Energy20.03.2014
L. Canan PekelTekstil atıksularının elektrokimyasal yöntemle arıtılmasıTextile wastewater treatment by means of electrochemical method16.12.2013
S. Olanipekun GiwaPetrokimyasal atıksuların elektrokimyasal yöntemle arıtılmasıPetrochemical wastewater treatment by means of electrochemical method11.09.2013
Ayşe Ezgi Ünlü BüyüktopçuProf. Dr. Serpil TakaçFarklı stres koşullarında Rhodotorula glutinis ‘ten antioksidan üretimi için biyoproses koşullarının geliştirilmesiImprovement of bioprocess conditions fort he production of antioxidant by Rhodotorula glutinis under different stres conditions15.11.2012
Özlem AydoğanProf. Dr. Ülkü MehmetoğluKetonların biyokatalitik indrigenmesi ile enantiyomerik saflıkta kiral madde üretimiProduction of enantiometrically pure chiral molecules via biocatalytic reduction of ketones26.04.2012
Semin AltuntaşProf. Dr. Hale HapoğluPeynir yapım tesislerinden alınan atıksuyu biyolojik işlemden geçirmeBiological treatment of wastewater from cheesemaking plants12.04.2012
S. Gamze YalçınProf. Dr. Afife GüvençKimyasal katkıların betonun dayanıklılığına (durabilite) ve reolojik davranışına etkilerinin incelenmesiInvestigation of the effects of chemical admixtures on durability and rheological behaviour of concrete21.10.2010
Meryem OzmakProf. Dr. Zeki AktaşBiyokütle atıklardan aktif karbon üretimiProduction of activated carbon from biomass wastes12.08.2010
Aylin GeçerProf. Dr. Ayla Çalımlı18.02.2010