Completed M.Sc. Theses

StudentSupervisorTitle of the Thesis (Turkish)Title of the Thesis (English)Date of Completion
Hilal Tanıker SarıYrd. Doç. Dr. Emir Hüseyin Şimşek21.09.2017
Melike BüyükProf. Dr. Burhanettin Çiçek17.08.2017
Yusuf ZerenProf. Dr. Yahya SuyadalAfşin-Elbistan Linyitinin Akışkan Yatak Reaktörde CO2 ile GazlaştırılmasıGasification of Afşin-Elbistan Lignite with CO2 in a Fluidized bed reactor06.07.2017
Tansu UyarProf. Dr. Yahya Suyadal06.07.2017
Aykut UysalProf. Dr. Zeki Aktaş06.04.2017
Rukiye TaşDoç. Dr. Emine Yağmur19.01.2017
Ümit Serdar ErolProf. Dr. Ali Karaduman2-Metilnaftalinin metillenmesine metal yüklü zeolit katalizörlerin etkisiEffect of Metal Doped Zeolite Catalyst on Methylation of 2-MN01.12.2016
Nur SabuncuYrd. Doç. Dr. Suna Ertunçβ-glukan içeriğinin arttırılması için S.cerevisiae üretilen bir biyoreaktörde çoğalma koşullarının incelenmesi ve pH kontroluInvestigation of growth conditions and pH control in a bioreactor to increase β-glucan content of S.cerevisiae28.07.2016
Mehmet AspirProf. Dr. Zehra Zeybek03.12.2015
Emine GafurProf. Dr. Murat ErolFarklı parçacık boyutlarındaki Tunçbilek linyitinin desülfürizasyonuna deneysel parametrelerin etkisiThe effects of experimental parameters on desulphurization of Tunçbileklignite in different particle sizes12.11.2015
Aysel NiftaliyevaProf. Dr. Ali KaradumanY Zeolit Katalizör ile Dimetilnaftalin Üretimine Metal Yüklemenin ve Kalsinasyon Sıcaklığının EtkisiEffect of Metal Loading and Calcination Temperature on Prodiction of Dimetylnaphthalenes Over Y Zeolite Catalyst25.06.2015
Fatih GüleçProf. Dr. Ali KaradumanMetal Yüklü MCM-41 ve Beta Zeolit Katalizörler Kullanılarak 2-Metilnaftalinden Dimetilnaftalinlerin SentezlenmesiSynthesis of Dimethynaphthaneles from 2-ethylnaphthalene Using Metal Loaded MCM-41 and Beta Zeolite Catalysts30.04.2015
Mustafa Erdem AkbulutDoç. Dr. Emine YağmurLinyit ve biyokütle karışımından aktif karbon üretimi ve karakterizasyonuProduction and characterization of activated carbon from mixture of lignite and biomass12.03.2015
Çağıl ErkayErimiş karbonat yakıt hücresi elektrot malzemelerinin şerit döküm tekniği ile hazırlanması ve optimumüretim koşullarının belirlenmesiPreparation of molten carbonate fuel cell electrodes by tape casting method and determination of optimum production conditions18.09.2014
Duygu GökdaiBor oksitten mekanokimyasal sentez yöntemi ile indirgenmiş bor ürünlerinin üretimiProduction of reduced boron products from borom oxide by using mechanochemical synthesis method05.09.2014
Hande AfşarKesikli-biyoreaktör işletim türlerinin terapatik protein üretimine etkilerinin incelenmesiInfluences of batch bioreactor operation modes in therapeutic protein production21.08.2014
Erdem BabaarslanProf. Dr. Nuray YıldızNano polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve toksik özelliklerinin incelenmesiSynthesis, characterization and toxicological investigation of nano polymers31.07.2014
Emre YükselDoç. Dr. Ayşe KarakeçiliAntimikrobiyal peptitilerin immobilizasyonu ile enfeksiyona dirençli malemelerin geliştirilmesiDevelopment of infection resistant materials by immobilization of antimicrobial peptides31.07.2014
Berrak ErkmenProf. Dr. Burhanettin ÇiçekKarbon nanotüplerin büyüme kinetiğinin araştırılmasıInvestigation of growth kinetics of carbon nanotubes10.07.2014
Ayşe Nur EroğluNanofiber yapıdaki çift tabakalı membranların sentezi ve karakterizasyonuSynthesis and characterization of the nanofiber structure of double-layered membranes26.06.2014
Günay BaydarAsimetrik indirgeme tepkimelerinin bitki biyokatalizörlüğünde incelenmesiInvestigation of asymmetric reduction reactions with plant biocatalyst19.06.2014
Tayfun DenizÇay atığından üretilen aktif karbon ile sulu çözeltiden ağır metallerin giderimiRemoval of heavy metals from aqueous solutions by activated carbon prepared from waste tea05.06.2014
Nisan ZorluTekstil atıksularından boya gideriminde bileşik ileri oksidasyon yöntemlerinin incelenmesiInvestigatio of hybrid advanced oxidation methods for dye removal from textile wastewater19.12.2013
Nurşan Dağlı TanrıverdiKimyasal proses endüstrisi için risk değerlendirmeRisk assesment for the chemical process industry02.12.2013
Pınar AkRasemik-1-feniletanolün biyokatalitik derasemizasyonu ile enantiyomerik saflıkta 1-feniletanol üretimiProduction of enantiomerically pure 1-phenylethanol with biocatalytic deracemization of racemic 1-phenylethanol21.11.2013
Neslihan Çelik BabaarslanPetrol rafinerilerinin atmosferik damıtma kolonunda kaza risk değerlendirmesiAccidental risk assessment in atmospheric distillation column in oil refineries02.08.2013
Zafer ÇıplakProf. Dr. Nuray YıldızGrafen temelli polianilin gümüş nanotanecik nanokompozitlerinin sentez ve karakterizasyonuSynthesis and characterization of graphene based polyaniline, silver nanoparticle nanocomposites25.07.2013
Yasemin Selay TanTuz çözeltilerinden çöktürmeyle magnezyum hidroksitin (Mg(OH)2) geri kazanılmasında kendinden ayarlamalı oransal integral türevsel hareket(STPID) ile pH kontroluSelf-Tuning PID(STPID) control of pH in recovering process of magnesium hydroxide by coagulation from salt solutions19.07.2013
Melin ŞenkurtPoli(laktikasit)-organokil nanokompozitleri senteziSynthesis of poly(lactic acid)-organoclay nanocomposites15.07.2013
Büşra MeralProf. Dr. Zehra ZeybekKağıt endüstrisi atık suyunun çöktürme ile iyileştirilmesi ve adaptif keşifsel pH kontroluThe treatment of yhe paper mill wastewater by coagulation and adaptive heuristic pH control24.01.2013
Mehmet GökkayaPlastik atıkların petrokimyasal atıklarla katalitik eş-piroliziCatalytic co-pyrolysis of plastic wastes with petrocehmical wastes 24.01.2013
Gaye BozkoyunluProf. Dr. Serpil TakaçTutuklanmış Rhodotorula glutinis ile zeytinyağı fabrikası sıvı atığının biyoarıtımıBioremediation of olive mill wastewater by immobilized Rhodotorula glutinis 24.01.2013
Aysu Saraç YüceProf. Dr. Emine BayraktarPancar şekerinde kokuya neden olan maddelerin belirlenmesi ve giderimiDetermination and elimination of compounds causing odor in beet sugar15.11.2012
Mustafa Al-HurmizyProf. Dr. Ali KaradumanAYPE atıklarının rafineri artıkları ile ısıl ve katalitik bozundurulmasıThermal and catalytic decomposition of LDPE wastes with refinery residues08.11.2012
Sezen KılıçkalkanProf. Dr. Taner ToğrulAlçak yoğunluk polietilen plastik atıklar ile önişlemli linyitlerin eş-piroliziCo-pyrolysis of low density polyethylene plastic wastes with pre-treated lignites 08.11.2012
Baran ÖzyurtProf. Dr. Bülent AkayKaranlık fermentasyon ile biyohidrojen üretiminde pH kontrolupH control in biohydrogen production by dark fermentation12.07.2012
Savaş YağlıkçıProf. Dr. Burhanettin ÇiçekKarbon nanotüp üretiminde katalizörün gaz fazı derişim profiline etkisinin incelenmesiEffect of catalyst on the gas phase concentration profile in carbon nanotube production12.07.2012
Burcu ErolProf. Dr. Taner ToğrulAtık polietilen piroliz ürünlerinden elde edilen yağlama yağlarına borik asit ilavesinin etkisiEffect of boric acid addition on the activity of lubricating oils obtaining from mixture pyrolysis products of polyethylene wastes28.06.2012
Yasemin İlhanYrd. Doç. Dr. Suna ErtunçBaca Gazı
Kükürt Gidermede Doğal Soda Külü Üretim Süreci Atığının
Kullanımının Araştırılması
18.06.2012
Mine ÖzçelikProf. Dr. Mustafa AlpbazÜlkemizde endüstriyel üretimi olmayan bir makarna çeşidinin mikrodalga-vakum kurutma teknolojisi kullanılarak üretim sisteminin tasarlanması ve işletim parametrelerinin optimizasyonuPasta production system design with microwawe-vacuum dryer technology which is not utilized in our industrial application and optimization of operation parameters14.06.2012
Nevin SaydamProf. Dr. Ali KaradumanPolimetilmetakrilat (PMMA) plastik atıkların katalitik piroliziCatalytic pyrolysis of PMMA (Polymethylmetacrilate) plastic wastes08.03.2012
Tuğçe AktarProf. Dr. Zeki AktaşTarımsal yan ürünlerden düşük maliyetli yüksek gözenekli aktif karbonların hazırlanması, karakterizasyonu ve adsorpsiyon kapasiteleriPreparation and characterization of low-cost high porous active carbons from agricultural by products and their adsorption capacities27.10.2011
Gökhan EserYrd. Doç. Dr. Emir Hüseyin ŞimşekTürk linyitlerinden organik gübre üretimiOrganic fertilizer production from Turkish lignites25.08.2011
Didem Nur SağlamProf. Dr. Emine BayraktarFermentasyon ortamından laktik asidin ayrılmasıSeparation of lactic acid from fermentation broth21.07.2011
Ayşe AkpınarProf. Dr. Mustafa AlpbazSıvı-gaz rektör basınç sistemlerinin GPC kontroluThe GPC control of liquid-gas reactor system14.07.2011
Ebru TektemurProf. Dr. Emine BayraktarPolilaktik asit üretimine işletme parametrelerinin etkisiEffect of operating parameters on the synthesis of polylactic acid14.07.2011
Ayhan ÖzdemirProf. Dr. Ali Yavuz BilgesüLinyitlerden hümik ve fulvik asit üretimiProduction of humic and fulvic acid from lignites17.02.2011
Songül TürkoğluDoç. Dr. Emine YağmurSudaki fenolik kirleticilerin farklı adsorplayıcılara adsorpsiyonu ve katının mikrodalga rejenerasyonuThe adsorption of phenolic pollutants on different adsorbents and microwave regeneration of solids.27.01.2011
İsmail BayramProf. Dr. Süleyman KaracanTepkimeli bir damıtma kolonunun doğrusal olmayan genelleştirilmiş öngörmeli kontroluNonlinear generalized predictive control of a reactive distillation column06.01.2011
Furquan AuliaProf. Dr. Mustafa AlpbazÇöktürme yönteminin kullanıldığı boya atıksu arıtma sisteminin ayarlamalı PID kontrol ile pH kontroluSelf Tuning PID control of pH in Dye Wastewater Treatment by using Coagulation method06.01.2011
Sinan TunaProf. Dr. Zehra ZeybekpH ‘ı bulanık PID ile kontrol ederek duvar boyası endüstriyel atık suyunun çöktürmeyle arıtımı ve boya pigmentinin geri kazanımıControlling of pH with Fuzzy PID, treatment of an industrial paint wastewater by coagulating and recovering of dye pigments15.07.2010
Nazmiye Karaca ŞenolProf. Dr. Ali KaradumanDoğalgazdan hidrojen üretimi için katalizör geliştirilmesiCatalyst development for hydrogen production from natural gas08.04.2010
Çiğdem ÇelikgöğüsProf. Dr. Ali KaradumanPolistiren atıkların ısıl-katalitik piroliziThermal-catalytic pyrolysis of polystyrene wastes25.03.2010
Ali ÇavdarYrd. Doç. Dr. Emir Hüseyin Şimşekm-Klorofenilpiperazin (m-CPP)örnekleri için analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve örnekler arasında ilişki kurulmasıDevelopment of procedures fort the analysis of m-cholorophenylpiperazine(m-CPP) samples and determination of the relations between these samples18.03.2010
Özlem KındırProf. Dr. Afife GüvençSiyah üzüm posasının antioksidan kaynağı olarak değerlendirilmesinde proses parametrelerinin incelenmesiInvestigation of process parameters for recycling of red grape pomace as antioxidant source11.03.2010
Ateş ErşanProf. Dr. Çetin KoçakKesikli bir polimerleştirme tepkime kabının sıcaklık denetimiTemperature control of a batch polymerization reactor04.03.2010
İpek KaramanProf. Dr. Zeki AktaşSoma linyitinin fiziksel aktivasyonu ve aktiflenmiş ürüne boyar madde adsorpsiyonuPhysical activation of Soma lignite and adsorption of dyestuff on activated product18.02.2010
Mihrican Aydoğmuş KocaoğluProf. Dr. Çetin KoçakBir akaryakıt dağıtım dizgesinin ulaştırma giderinin doğrusal programlama yoluyla en aza indirilmesiMinimization of transportation cost a fuel distribution system via linear programming11.02.2010